Luxembourgish dictionary


dictionnaire
Luxembourg map

Luxembourgish Lëtzebuergesch
Dictionary
 

Lëtzebuerger online dictionnaire: Luxembourgish-English & French, German, Portuguese dictionary (+ audio) (Ministère de la culture)

Luxdico: Luxembourgish-French dictionary

Klengen dictionnaire Franséisch-Lëtzebuergesch: small French-Luxembourgish dictionary (2000) [PDF]

Lexique français-luxembourgeois for cross-border workers (2010) [PDF]

YouTube: usual phrases (video)

Institut grand-ducal: names of communes in Luxembourgish, French, German

Infolux: Luxembourgish family names, atlas

Luxembourgish dictionaries

Luxemburger Wörterbuch: Luxembourgish-German dictionary (1950-70)

Wörterbuch der luxemburgischen Mundart : Luxembourgish-German dictionary (1906)

Lexicon der luxemburger Umgangsprache : Luxembourgish-French-German dictionary by Jean-François Gangler (1847) or another scanned version or Google book

Luxemburgischer Sprachatlas: Luxembourgish linguistic atlas

Luxembourgish language

Bonjour.lu: Luxembourgish course, vocabulary & usual phrases (video)

Infolux: phonetics

Luxembourgish verbs

Lëtzebuergesch léiere mat mp3: Luxembourgish course, texts & audio files (ville de Luxembourg)

Quattropole: Luxembourgish course, useful expressions (+ audio) (free registration required)

Spellchecker: spelling corrector online

Petite grammaire luxembourgeoise: Luxembourgish grammar, by Francis André-Cartigny (1996)

Parlons luxembourgeois : Luxembourgish crourse, by François Schanen

Portail du Luxembourg: the languages of the Luxembourg

À propos des langues: about the languages in Luxembourg

Conseil fir d'lëtzebuerger sprooch (Council for the Luxembourgish language)

orthographe: spelling, official text & pronunciation of Luxembourgish

Introduction à l'orthographe luxembourgeoise [PDF] by François Schanen & Jérôme Lulling (2003) (in French or in Luxembourgish)

studies about the Luxembourgish language, by Peter Gilles

Luxembourgish phonetics

Codification and implementation of spelling norms in Luxembourgish, from status to corpus

Phonological domains in Luxembourgish (2011)

Linguistica luxemburgensia: about the Luxembourgish language

Grammatik der areler Mundart: grammar of the dialect of Arlon, by Alfred Bertrang (1921)

Die luxemburger Mundart, ihre Bedeutung und ihr Einfluss auf Volkscharakter und Volksbildung, by Nicolas Gredt (1871)

Die Sprache der Luxemburger by Peter Klein (1855)

books & papers about the Luxembourgish language: Google books | Internet archive | Academia | Wikipedia

News
100,7: online radio

RTL in Luxembourgish & listen online

Texts & Literature
Dictionnaire des auteurs luxembourgeois: Dictionary of the Luxembourgish writers

Essai sur la poésie luxembourgeoise: the Luxembourgish poetry, by Félix Thyes (1854)

Spâss an iérscht, liddercher a gedichten: songs & poems, by Michel Lentz (1873)

D'Letzerberger (De Feierwon)

Ons Hémécht

Glossar: Luxembourgish-German glossary

Ons Heemecht: anthem of Luxembourg

D'Evangelium op lëtzbuergesch: the Gospels in Luxembourgish

First article of the Universal Declaration of Human Rights

All Mënsch kënnt fräi a mat deer selwechter Dignitéit an dene selwechte Rechter op d'Welt.
Jiddereen huet säi Verstand a säi Gewësse krut an soll an engem Geescht vu Bridderlechkeet denen anere géintiwwer handelen.


Universal-Deklaratioun vun de Mënscherechter: translation in Luxembourgish (+ audio)

-> First article in different languages

-> Universal Declaration of Human Rights: bilingual text in Luxembourgish, English...

Some Luxembourgish words
moien ! hello! good morning! (cf. German: Morgen)
äddi ! good bye! (cf. French: adieu)
wéi geet et ? how are you?
mir geet et gutt I'm well
merci ! thank you!
jo yes
neen no
kuff d'schmull ! shut up!
ech schwätzen Lëtzebuergesch I speak Luxembourgish
Belsch Belgian
Fransous French
Luxembourg - Lëtzebuerg
Luxembourg: maps, symbols, heritage & documents

-> French - German - Dutch

-> Franconian languages

-> Germanic languages