Dictionnaire afrikaans


in English
Afrique du Sud

Afrikaans
Dictionnaire - Woordeboek
 

Freelang : dictionnaire afrikaans-français

Rieme : dictionnaire afrikaans-anglais

Wikipédia : dictionnaire afrikaans-français [PDF]

Alfabetische woordenlijst Afrikaans-Nederlands : vocabulaire afrikaans-néerlandais, par Marcel Bas

Goethe-Verlag : expressions usuelles afrikaans-français & vocabulaire thématique illustré (+ audio)

Vroeë Afrikaanse woordelyste : les premiers lexiques afrikaans, par Henderik van der Merwe (1971)

Proeve van Kaapsch taaleigen par Antoine Changuion (1844)

De Afrikaansche taal par Theodoor Tromp (1879)

Het Kaapsch Hollandsch par Hendrik Leibbrandt (1882)

Woordenlijst van het Transvaalsch taaleigen par Hendrik Kern (1890)

Afrikaanse woordgebruik par Willem Postma (1896)

Afskrif van lys van Afrikaanse woorde en uitdrukkings versamel par Arnoldus Pannevis (~1880)

Proeve van een Kaapsch-Hollandsch idioticon met toelichtingen en opmerkingen betreffende land, volk en taal, par Nicolaas Mansvelt (1884) ou livre scanné

Afrikaanse taalskat Fan spreekwyse, gesegdes en uitdrukkings, par Stephanus Jacobus du Toit (1908)

Patriot woordeboek afrikaans-engels : dictionnaire afrikaans-anglais par Stephanus Jacobus du Toit (1902)

The Englishman's guide to the speedy and easy acquirement of Cape Dutch : vocabulaire thématique afrikaans-anglais & traduction de phrases, par Hubertus Elffers (1901)

A first English-Afrikaans vocabulary of Catholic terms par Oswin Magrath (1943) [PDF]

Langue

Openlanguages : grammaire & prononciation de l'afrikaans

Teach yourself Afrikaans : cours d'afrikaans (1957)

Praktisches Lehrbuch der kapholländischen Sprache (Burensprache) : grammaire et dictionnaire afrikaans-allemand par Nicolaas Marais-Hoogenhout (1904)

Cape Malay Dutch, the missing link between Cape Dutch Pidgin and Afrikaans ? par Gerald Stell, in Revue belge de philologie et d'histoire (2013)

Van "Kaapsch Hollandsch" naar "Afrikaans", visies op verandering, par Jan Noordegraaf (2004)

Die grammatika van standaard-Afrikaans par J. L. van Schoor (1983) [PDF]

An introduction to Afrikaans par Henderik van der Merwe (1951) [PDF]

Die Afrikaanse spreektaal par Pierre de Villiers Pienaar (1947) [PDF]

Het Afrikaansch, Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche taal in Zuid-Afrika : l'afrikaans, histoire de la langue néerlandaise en Afrique du Sud, par Dirk Christiaan Hesseling (1899)

De Nederduitsche taal in Zuid-Afrika hersteld par Antoine Changuion (1848)

Boloka : livres sur l'afrikaans

Bibliotheek voor de nederlandse letteren : textes & livres sur le néerlandais d'Afrique du Sud

livres & études sur l'afrikaans : Google livres | Internet archive | Academia | Wikipédia

L'afrikaans est une langue dérivée du néerlandais, parlée en Afrique du Sud.
afrikaans
Afrikaner
boer
africain
Africain (habitant)
paysan /buːr/
Presse
Netwerk 24
Textes & Littérature

Lyrikline : poèmes en afrikaans, avec traduction (+ audio)

Gutenberg.org : livres en afrikaans

Zamenspraak tusschen Klaas Waarzegger en Jan Twyfelaar over het onderwerp van afscheiding tusschen de Oostelyke en Westelyjke Provincie, par Louis Henri Meurant (1861)

die Bybel : traduction en afrikaans de 1953 & 1983

-> Bible bilingue afrikaans, néerlandais, français & autres langues

Article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme

Alle menslike wesens word vry, met gelyke waardigheid en regte, gebore.
Hulle het rede en gewete en behoort in die gees van broederskap teenoor mekaar op te tree.


Universele Verklaring van Menseregte : texte en afrikaans (+ audio) nouveau

-> article premier dans plusieurs langues

-> Déclaration des droits de l'homme : texte bilingue français, afrikaans, néerlandais & autres langues

Afrique du Sud - Suid-Afrika
Afrique du Sud : cartes, symboles & documents

-> néerlandais

-> zoulou

-> langues d'Afrique

-> forum Babel : études & recherches sur les langues d'ici & d'ailleurs